Ursulinenkapel verkocht, overdracht op 1 november

Sterre Kinderopvang wil in samenwerking met basisschool De Elzen een Integraal Kind Centrum (IKC) gaan vormen. Sterre wil het aantal kinderen van de BSO met 78 uitbreiden, plus een kinderopvang starten van 32 kinderen tussen de 0 en 4 jaar. De Ursulinenkapel is hiervoor onder voorbehoud aangekocht. Dit voorbehoud geldt de wijziging van het bestemmingsplan. Dit ambitieuze plan is mooi, maar is te groot en past niet in onze dichtbevolkte wijk. Er zijn bovendien geen grenzen aan de groei aangegeven.

De Ursulinenkapel heeft nu een woonfunctie. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig voor het commercieel gebruik van de kapel. Daarvoor is een omgevingsdialoog noodzakelijk. Die dialoog is gestart, de discussie gaat door en de gemeente wordt op de hoogte gehouden. De planologisch juridisch beleidsmedewerker schrijft: “Mij is inderdaad de gevoeligheid van de komst van het IKC bekend. Ik neem dit mee in de afweging die ik voorleg aan het college van B&W. Zij zullen een besluit moeten nemen over het vrijgeven van een ontwerpbestemmingsplan voor de ter inzage legging.” Pas tijdens de ter inzage legging kunnen er reacties worden ingediend en worden verwerkt, waarna de gemeenteraad het plan al of niet vaststelt. Het streven is om B&W half september een voorstel tot bestemmingsplanwijziging voor te leggen.

Te grote parkeerdruk
De parkeerdruk is al onacceptabel groot, sinds de gemeente “per vergissing” zeventien extra vergunningen heeft verstrekt in het omgevende parkeergebied van zeventig plaatsen voor vergunninghouders. Dat betekent een grote chaos tijdens aanvang en einde van de schooltijden. Door de uitbreiding van het aantal kinderen komt er nog extra druk op de parkeervoorziening in de buurt. Sterre is van mening dat ze voldoen aan de parkeernorm, ze hebben zeventien parkeerplaatsen beschikbaar. Dat staat leuk op papier, maar is geen oplossing. Het zijn drie plaatsen bij de kapel en veertien in de parkeergarage van “De Worst”, dus nauwelijks toegankelijk voor het piekende autoverkeer van de ouders.

Geluidsoverlast
Sterre heeft een akoestisch rapport door Valersi Geluidbureau laten uitvoeren. Dit rapport gaat uit van de geluidsbelasting van de 32 kinderen van het kinderdagverblijf in de kapeltuin. De conclusie is dat die niet de geluidsnorm overschrijden. Dat lijkt geruststellend, maar het geluidsniveau van de basisschool met zijn 620 leerlingen is niet meegerekend. Voor omwonenden is het nu al vaak alsof je naast een zwembad woont vol spelende kinderen. Een geluidsdeskundige van de wijkraad heeft het rapport beoordeeld en schrijft: ”Uit de beoordeling van het huidige akoestisch rapport volgt dat als alleen de kinderopvang wordt beschouwd al niet kan worden voldaan aan de richtlijnen van het VNG. Beoordeling van het gehele IKC zal alleen maar sterker tot de conclusie leiden dat een IKC in deze vorm op deze plaats niet alleen niet gewenst, maar zelfs onmogelijk is.”

Belasting van de Kloostertuin
Stichting Kloostertuin staat open voor een grondige dialoog, maar ziet een aantal bezwaren. Zwaarwegend is de toename van het aantal kinderen en het tekort aan rustmomenten voor de tuin. Het ouderwets speelkwartiertje heeft plaats gemaakt voor een permanent buitenspelen van grote aantallen schoolkinderen. Deze toename is een bezwaar omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit en de functie van de Kloostertuin als groene buurttuin. Sterre geeft aan dat ze willen helpen met het tuinonderhoud, maar het is op zijn minst twijfelachtig of daarmee de kwaliteit van de tuin kan worden gered. Het lijkt dweilen met de kraan open.

Grote vraag
Sterre is een commerciële organisatie, de hoge investeringen in de kapel zullen terugverdiend moeten worden. Ik kan me niet goed voorstellen dat een professionele organisatie over gaat tot koop zonder zicht te hebben op de wijziging van het bestemmingsplan. Mogelijk kopen ze op de gok. Maar je kunt je ook de vraag stellen of er al het een en ander met ‘de gemeente’ onderhands is geregeld. Desondanks gaat de omgevingsdialoog verder. De nabije toekomst zal uitwijzen of dit laatste een wassen neus zal blijken te zijn.

🖊️ Wil Verheggen