Stand van zaken Pilot Omgevingswet juni 2020

Vanwege de corona crisis is de pilotgroep sinds 5 maart niet meer bij elkaar geweest. Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld blijft de planning dat het pilotproject aan het einde van het jaar is afgerond. Er wordt nog steeds (van huis uit) volop doorgewerkt aan dit project, door de wijk, de gemeente, maar vooral ook samen.

Voor meer informatie over het pilotproject:  pilot Noordhoek.

Voor meer informatie over de Omgevingswet: Rijksoverheid: De winst van de Omgevingswet voor de burger. De nieuwe datum dat de Omgevingswet in werking treedt is 1 januari 2022.

Hieronder een overzicht van de stand van zaken tot op dit moment:

Thema’s Groen en Spelen en Parkeren

De thema’s Groen en Spelen en het thema Parkeren zijn helemaal behandeld. Hieronder een korte reflectie op de huidige stand van zaken van deze thema’s.

Groen en spelen 

Voor dit thema heeft de wijk een “wijkplan” gemaakt. Dit plan is uiteindelijk gesplitst in 3 lagen:

  • Operationeel: kan nu al worden opgepakt;
  • Tactisch: in het omgevingsplan onder te brengen;
  • Strategisch: loopt via gemeentelijk beleid en ligt in de verdere toekomst.

De operationele zaken zijn inmiddels allemaal bekeken en beantwoord. Voor de tactische en strategische zaken bij het thema groen, spelen en parkeerplekken heeft de gemeente eerst gekeken in hoeverre de wensen van de wijk voor de toekomst afwijken van het huidige beleid en de huidige visie. Dit bleek zeer miniem. Dat maakt de doorvoering hiervan makkelijker.

Wat betreft de tactische zaken wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk te verweven in het op te stellen omgevingsplan voor de wijk Noordhoek.

Parkeren

Voor parkeren zijn door de wijk duidelijke uitgangspunten uitgesproken.
Namelijk:

  • tot 2025 blijft het zoals het is waarbij wel waar mogelijk is zal worden geëxperimenteerd, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van parkeren door wijkbewoners op het CZ-terrein;
  • na 2040 is de Noordhoek een autoluwe wijk.

Ook voor dit thema heeft de wijk een “wijkplan” gemaakt en is ook dit plan gesplitst in 3 lagen: Operationeel, tactisch en strategisch.

De operationele zaken zijn net als bij groen en spelen inmiddels beantwoord en lopen via de gangbare wegen bij de gemeente.

De tactische check wordt op dit moment binnen de gemeente uitgevoerd. De strategische wensen worden binnen de gemeente besproken. Terugkoppeling hiervan wordt deze zomer verwacht.

Thema wonen en bouwen   

Tijdens twee gezamenlijke bijeenkomsten op het stadskantoor is een toelichting gegeven op het huidige beleid waarbij bij de eerste bijeenkomst het onderdeel dakkapellen is behandeld. Bij de laatste gezamenlijke bijeenkomst (5 maart in het Stadskantoor) is gesproken over aan- uit- en bijgebouwen. Verder is er een presentatie gegeven over hittestress.

Het thema wonen en bouwen wordt afgesloten. De indruk is dat hoe e.e.a. nu verwoord is in het bestemmingsplan veelal aansluit op de wensen vanuit de wijk. Door betrokken kerngroep is geconstateerd dat de beleidsregels met zorg en goed doordacht zijn opgesteld. Wel is aandacht gevraagd dat het met nieuwe ontwikkelingen soms lastig is. (Een voorbeeld: 2 buren waarvan 1 zojuist een investering heeft gedaan in zonnepanelen terwijl kort daarna zijn buurman de gevel omhoog trekt waardoor het zonlicht weg valt op de zonnepanelen. Wat dan?

Ook is gesproken over regelgeving ten aanzien van bouwvlakken. Een bouwvlak is een maximaal vak waarin zonder bestemmingsplan-wijziging kunt uitbouwen. Dat kán toch tot grote uitbouwen leiden die niet altijd wenselijk zijn. In de praktijk blijkt dat het beleid al ruim 20 jaar bestaat en het niet vaak voor komt. Juist bij deze aanvragen is een grote rol weg gelegd voor de commissie ruimtelijke kwaliteit, die waarborgt dat er een net geheel blijft bestaan in een wijk. De commissie ruimtelijke kwaliteit staat ook wel bekend als ‘welstandscommissie’.

Er is een cultuurhistorische waardenkaart van de Noordhoek. Op deze kaart staan alle gebouwen en gebieden die in de Noordhoek nu een cultuurhistorische waarde hebben. De kaart geeft een goede indicatie voor datgene wat aandacht verdient als er gedacht wordt aan datgene wat binnen de wijk behouden moet blijven.

Enquête 

Bij de start van de pilot is begonnen met een enquête om op te halen wat er in de wijk speelt. Rond deze periode zou een nieuwe enquête worden verspreidt. Vanwege de corona crisis leek het nu toe niet het juiste moment.

Een belangrijk doel van de nog te houden enquête is verbinding te leggen met de wijk, te informeren en in optima forma aan te zetten tot actieve deelname (mee denken en meedoen!). Met de gemeente is afgesproken de enquête nog aan te vullen met concrete vragen voor het omgevingsplan.

Watertorenterrein

Een gedeelte van het betrokken kernteam heeft zich bezig gehouden met het terrein bij de watertoren. Door BrabantWater is aangegeven dat het terrein via een makelaar in de verkoop zal worden gebracht. Er is een notitie door de betreffende leden opgesteld waarin aandachtspunten vanuit de wijk benoemd zijn. Deze wordt door de gemeente aan de verkopende makelaar verstrekt. Uitgangspunt is dat de notitie wordt meegenomen in de nog te houden omgevingsdialoog over de ontwikkeling van het terrein.

De Omgevingsdialoog

Één van de fundamenten en groot verschil met de huidige werkwijze is dat initiatiefnemers daadwerkelijk in gesprek gaan met de omgeving. Dit noemen we de omgevingsdialoog. Die helpt om nieuwe plannen meer met de omgeving af te stemmen. Afstemmen betekent niet alleen een informatie-avond organiseren om te vertellen wat je van plan bent, maar de omgeving ook echt betrekken in de planvorming. De initiatiefnemer zal moeten kunnen aantonen dat hij/zij niet alleen geluisterd heeft maar ook werkelijk met gegronde bezwaren, samen met de direct omwonenden, actief aan de slag is gegaan. 

Hoe verder

Gemeente   

Na vaststellen en check op huidig beleid dienen de juridische regels en verordeningen nog vertaald te worden naar toepasbare regels (“begrijpelijke-taal”) en daarna nog ontsloten te worden in een digitaal systeem (DSO).

De gemeente is ook bezig aan het daadwerkelijk bouwen van het omgevingsplan van de Noordhoek. Alle andere zaken die niet behandeld zijn in de pilot gaan beleidsneutraal over. Dat wil zeggen: Zoals het nu is, is het straks ook. Eind dit jaar is op de genoemde thema’s met de wijk getoetst of dit klopt met de verwachtingen van de wijk(enquete, wijkplan). Dit wordt verwerkt in een omgevingsplan. Deze wordt vastgesteld als de Omgevingswet van kracht is, op 1 januari 2022.

Wijkbewoners (=Kernteam)

Afronding thema’s Bouwen en Wonen. Het kernteam zal in onderling overleg en in overleg met de gemeente deze thema’s verder doorwerken en afronden. Naar aanleiding van de uitkomst van de nog te houden enquête en de digitale buurtraadpleging zullen aanpassingen wellicht noodzakelijk zijn. Als deze fases doorlopen zijn zal het Omgevingsplan zijn definitieve vorm krijgen en bij de totstandkoming hiervan nauwlettend door het kernteam gevolgd worden zodat we een duurzaam Omgevingsplan krijgen voor nu en voor de toekomst!

Nieuwsgierig en wilt u meer weten over de Omgevingswet meld u dan aan voor de informatieavond op 2 juli via omgevingswet@tilburg.nl. Actief inhoudelijk betrokken worden? Stuur dan een mail naar Theo van Breugel of Rien Wouters via noordhoekomgevingswet@gmail.com.